görevden uzaklaştırma

Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları

Görevden uzaklaştırma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesi, Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görevden uzaklaştırma  başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, memurların hizmet kusurları veya suç işlediklerine dair kuvvetli şüphe bulunması halinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görevden uzaklaştırılabilecekleri belirtilmektedir.

Görevden Uzaklaştırma Nedir?

Görevden uzaklaştırma nedir? Görevden uzaklaştırma; görevi başında kalmasında sakınca görülecek kişiler hakkında alınan bir tedbir olarak tanımlanır.

Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir devlet memuru hakkında soruşturma veya kovuşturma yapıldığı veya disiplin cezası verildiği takdirde, devlet memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınabilir. Bu karar, devlet memurunun görevine devam etmesine engel olmak ve soruşturma veya kovuşturma sürecini etkileyecek faaliyetlerde bulunmasını önlemek amacıyla alınan bir tedbirdir.

Tedbir, soruşturma veya kovuşturma süreci tamamlanana kadar veya disiplin cezası verilinceye kadar geçerlidir. Ancak, bu süre en fazla altı aydır. Görevden uzaklaştırılan bir devlet memuru, süresi dolmadan görevine iade edilebilir.

memurun görevden uzaklaştırılması
memurun görevden uzaklaştırılması

Görevden uzaklaştırma kararı, genellikle disiplin soruşturması sırasında alınır. Bu karar, kamu hizmetinin gerektirdiği ahlaki ve mesleki niteliklerden yoksunluk, görevini kötüye kullanma, yolsuzluk, suistimal, yasadışı faaliyetler veya yasalara aykırı davranışlar gibi ciddi suçlamaların varlığı durumunda alınabilir.

Görevden uzaklaştırma kararı, disiplin cezası olarak da verilebilir. Ancak, görevden uzaklaştırma kararı, disiplin cezası olarak verilirse, görevden uzaklaştırma süresi disiplin cezası süresiyle sınırlıdır.

Memur Hangi Hallerde Görevden Uzaklaştırılır

Bir memurun görevden uzaklaştırılması, soruşturma veya kovuşturma sürecinde hizmetin yürütülmesine engel teşkil eden veya soruşturma / kovuşturma sonucunu etkileyebilecek kuvvetli şüphe durumunda uygulanabilir. Bu nedenle, memurun görevinden uzaklaştırılması kararı, soruşturma veya kovuşturma aşamasının doğru yürütülebilmesi için gereklidir. (Devlet memurları kanunu madde 137)

Söz konusu karar, disiplin soruşturması veya ceza soruşturması sırasında ilgili makamlar tarafından verilir. Bu karar, görevden uzaklaştırılan memurun haklarını da korumalıdır. Örneğin, görevden uzaklaştırılan memurun maaşı ve diğer hakları korunmalıdır. Ayrıca, görevden uzaklaştırmanın süresi de adil olmalı ve soruşturma / kovuşturma süresine bağlı olarak belirlenmelidir.

Tedbir, soruşturma veya kovuşturma sonucunda, memurun suçlu bulunması durumunda disiplin cezası veya hukuki cezaya çarptırılması ile sonuçlanabilir. Ancak, memur suçsuz bulunursa, görevine geri dönebilir ve tedbirin uygulandığı süre boyunca kaybettiği hakları geri alabilir.

Sonuç olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 137. maddesi, hizmet kusuru veya suç işleme şüphesi nedeniyle memurların geçici olarak görevden uzaklaştırılabileceğini düzenlemektedir.

Görevden Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Görevden uzaklaştırma kararını; atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler ile ilçelerde kaymakamlar verirler. İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır. Ayrıca valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir. (Devlet memurları kanunu madde 138)

Bu anlamda Devlet Memurları Kanunu’nun 138. maddesinin a, b, c, ç maddelerinde görevden uzaklaştırma kararını verebilecek yetkililer  sıralanmıştır.

Bir memur hakkında görevden uzaklaştırma kararı veren amirler; aldıkları kararların hukuka uygunluğunu ve gerekçelerini açıkça belirtmelerini gerekmektedir. Ayrıca, görevden uzaklaştırma kararının alınmasında objektif kriterlere uyulması, kişisel bir nedenle veya keyfi olarak karar verilmemesi de gerekmektedir. Eğer bu kriterler ihlal edilirse, sorumluluk yine amirlere ait olacaktır.

Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma olan memurlar da yukarıda belirtilen yetkililer tarafından görevde uzaklaştırılabilirler. Burada yetkili amirlere görevden uzaklaştırma konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.

Amirin Sorumluluğu

657 sayılı Kanun’un 139. maddesinde amirin sorumluluğu ele alınmıştır. Buna göre; Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. (DMK Madde 139)

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Dolaysıyla görevden uzaklaştırılan devlet memuru hakkında, kararı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmanın başlatılması gerekmektedir.

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri

Görevden uzaklaştırılan devlet memurları bir takım haklara sınırlı da olsa sahiptirler. Görevden uzaklaştırılan memurun hakları;

 • Maaş alabilir: Görevden uzaklaştırılan memur, görevine devam edemese de, hala kamu görevlisi olduğu için, aylıklarının üçte ikisini almaya devam eder.
 • İşlem yapamaz: Görevden uzaklaştırılan memur, görevden uzaklaştırıldığı konuyla ilgili işlem yapamaz.
 • Memuriyet hakları sınırlanır: Görevden uzaklaştırılan memur, memuriyet haklarından bazılarını kaybedebilir veya sınırlamalara tabi olabilir. Örneğin, terfi edemeyebilir veya yeni bir göreve atanmayabilir.
 • Soruşturmanın sonucuna göre işlem yapılabilir: Görevden uzaklaştırılan memur hakkında soruşturma açılabilir ve sonucuna göre işlem yapılabilir. Eğer soruşturma sonucu memurun suçsuz olduğunu gösterirse, görevine iade edilir.
 • Kanunen öngörülen yükümlülükleri yerine getirmelidir: Görevden uzaklaştırılan memur, kanunen öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Örneğin, evrakların düzenli takibi, raporlama yapmak, bilgi vermek vb.

Sonuç olarak, görevden uzaklaştırılan memurun bazı hakları sınırlanabilir veya kaybedilebilir, ancak kamu görevlisi olarak maaşını belli oranda almaya devam eder ve kanunen öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Göreve İadesi

Hakında görevden uzaklaştırma kararı verilen memurun göreve iadesi ise belli şartlara bağlıdır. Görevden uzaklaştırma tedbiri, ilgili disiplin soruşturması tamamlandıktan sonra kaldırılabilir. Görevden uzaklaştırılan memur, disiplin soruşturması sonucu aklanması durumunda görevine iade edilir. Ancak disiplin cezası alması durumunda, görevden uzaklaştırılma süresi, disiplin cezasına çevrilebilir.

Görevden uzaklaştırılan memurun tedbirinin kaldırılması için, disiplin soruşturmasının sonuçlanması ve yetkili makamların kararı gerekmektedir. Bununla birlikte, görevden uzaklaştırmanın kaldırılması, memurun çalıştığı kurumun yetkili amirleri tarafından verilen bir kararla gerçekleşir. Karar, memura tebliğ edilir ve memurun göreve başlama tarihi belirlenir.

Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması durumunda, memurun göreve başlamasıyla birlikte maaş ödemeleri de başlayacaktır. Ancak görevden uzaklaştırma süresince memurun maaşı kesilebileceğinden, göreve başladıktan sonra gecikmiş maaşlarını da alabilir.

Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Haller

657 saylı kanunun 143. maddesinde memurun göreve tekrar başlatılmasının zorunlu olduğu haller verilmiştir. Bunlar;

Soruşturma ve kovuşturma sonucunda yetkili mercilerce,
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
d) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. Memur görevine iade edilir.

Görevden Uzaklaştırmanın Süresi Ne Kadardır?

Devlet Memurları Kanunu’nun Süre başlıklı 145. maddesinde; görevden uzaklaştırma süresi; biri disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir şeklinde tanımlanmıştır. Yine maddeye göre; bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bunun haricinde 145. maddenin ikinci paragrafında; “Görevden uzaklaştırma tedbirinin bir ceza kovuşturmasından kaynaklandığı durumlarda, görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir. Bu karar ilgiliye yazı ile tebliğ eder. Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar için ise değerlendirme yetkisi atamaya yetkili amire aittir.” denilmektedir.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirine Karşı İptal Davası

Öncelikle belirtmek gerekir ki görevden uzaklaştırma kararına itiraz hakkı bulunmamaktadır. Görevden uzaklaştırma kararına itiraz edilemez. Bunun yerine; görevden uzaklaştırma tedbiri, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yargı yoluna başvurularak iptal davası açılabilir. Anayasaya göre idarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolu açıktır. Bu nedenle idari işlemin iptali için gerekli olan yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılıklar görevden uzaklaştırma tedbiri için de geçerlidir. Bu nedenle görevden uzaklaştırma tedbiri de hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa, tedbirin başlamasından itibaren 60 gün içinde işlemin iptali, yürütmenin durdurulması istemiyle idari dava açılabilir.

Görevden uzaklaştırma tedbirine karşı yürütmenin durdurulması davası idare mahkemesine açılır. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini inceler ve yürütmeyi durdurma yönünde karar verirse memur görevine başlar. Unutmamak gerekir ki yürütmeyi durduruma kararları geçici tedbirlerdir.

Talebin idare mahkemesi tarafından reddedilmesi halinde ise kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunulabilir. Bu durumda söz konusu itiraza karşı Bölge idare mahkemesi tarafından verilen karar kesindir.

Sözleşmeli Personelin Görevden Uzaklaştırılması

Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması yine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de tanımlanmıştır. İlgili KHK’nın 51. maddesinde sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması; görevi başında kalmasında akınca görülecek sözleşmeli personel hakkında ihtiyati tedbir olarak tanımlanmıştır.

Yine bu maddede 53. maddede gösterilen haller nedeniyle ibaresi eklenerek görevden uzaklaştırma belli şartlara bağlanmıştır. Buna göre sözleşmeli personel tarafından;

 1. Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri hertürlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,
 2. Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,
 3. Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi,
 4. d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması,
 5. e) İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin bulunması,

Hallerinde görevden uzaklaştırma kararı uygulanır.

Görevden Uzaklaştırılan Sözleşmeli Personelin Hak ve Yükümlülükleri

339 Sayılı KHK ya göre görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel, bu süre içerisinde her türlü hak ve yükümlülüklerini sürdürür. Ancak ilgiliye bu halin devamı süresince ücretinin 2/3ü ödenir denilmektedir. (339 sayılı KHK Madde 55)

Sözleşmeli Personelin Göreve Başlaması

Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. (339 sayılı KHK Madde 56)

Genel olarak; Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

 1. Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler,
 2. Takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler,
 3. Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,
 4. Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup bu cezası ertelenenler,

Hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödenir.

Şeklinde  madde sözleşmeli personeli göreve başlamasını tanımlamıştır.

Emniyet Mensupları Jandarma ve Sahil Güvenlik Personellerinin Görevden Uzaklaştırılmaları

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Emniyet mensupları, sahil güvenlik personeli ve jandarma personeli hakkında; disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektedir. Kanunun “Görevden Uzaklaştırma” başlıklı 28. maddesine göre; “Disiplin soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırma hususunda 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Yani bu personeller de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesindeki hükümlere tabidir.

Avukatlarımız tarafından daha önce yazılmış olan Polis Disiplin Cezaları ve İtiraz Yolları başlıklı makalemizi bu başlık altında, daha detaylı bilgi için okuyabilirsiniz.

emniyet mensupları görevden uzaklaştırma
emniyet mensupları görevden uzaklaştırma

Askeri Personelin Görevden Uzaklaştırılması

Askeri Personel; 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine tabidir. Bu kanun; askeri şahısları, subaylar, astsubaylar, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile askeri öğrencileri kapsamaktadır.

Bu kanunun Geçici olarak görevden uzaklaştırma ve görev yerini değiştirme tedbiri başlıklı 29. maddesinde

 1. Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir.
 2. Geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı; sıralı disiplin amirlerinden birisinin veya disiplin soruşturmacılarının teklifi üzerine ya da doğrudan disiplin amiri konumundaki asgari tugay ve eşiti ile daha üst seviyedeki birlik, karargâh veya kurum amirleri tarafından, on beş iş gününe kadar verilebilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre bir katına kadar artırılabilir.
 3. Görevden uzaklaştırma tedbiri; süresi sonunda başka bir işleme gerek kalmadan ortadan kalkacağı gibi, gerek görülmesi veya görevden uzaklaştırmaya neden olan fiilin herhangi bir suç veya disiplinsizlik teşkil etmediğinin anlaşılması hâlinde kararı veren disiplin amiri tarafından sürenin tamamlanmasından önce de kaldırılabilir. Görevden ayrı kalınan süre hizmetten sayılır. Bu süre içinde ilgili personelin asker kişi sıfatı devam eder, ancak emir veremez.
 4. Yapılan soruşturma sonunda, görevine devam etmesinde kendisi veya birliği açısından sakıncalar bulunduğuna karar verilen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erin başka bir göreve atanması, kısa süreliğine görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlar tarafından ilgili personeli atamaya yetkili makama teklif edilebilir. Atamaya yetkili makam tarafından, resen veya yapılan teklifin uygun görülmesi üzerine, ilgili personel zamana bağlı olmaksızın bulunduğu garnizonda veya başka garnizonda durumuna uygun başka bir kadroya ya da komutanlık emrine atanır.

Hükmü bulunmaktadır.

askeri personel görevden uzaklaştırma
askeri personel görevden uzaklaştırma

Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgiyi daha önce avukatlarımız tarafından yazılan Askeri Disiplin Cezaları ve İtiraz Yolları başlıklı makalemizden takip edebilirsiniz.

Rektör ve Dekanlar Hakkında Verilen Görevden Uzaklaştırma Kararı

Rektör ve Dekanlar için de yukarıda açıkladığımız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri geçerlidir. Görevden uzaklaştırma, bir yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati tedbirdir.

Görevden uzaklaştırmaya yetkili amirler; Yükseköğretim Üst Kuruluş Başkanları ile Devlet Yükseköğretim kurumlarında atamaya yetkili amirlerdir. Rektörlerin ve dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilir. Görevden uzaklaştırma kaarları atamaya yetkili amirlere bildirilir. (1)https://hukuk.kastamonu.edu.tr/images/SORUSTURMA-REHBERI.pdf

Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilirler

Görüldüğü üzere; görevden uzaklaştırma süresi, göreve iade için izlenecek hukuki yollar ve diğer tüm hususlar yukarıda bahsettiğimiz şekilde Devlet Memurları Kanunu gereğince ele alınmaktadır. Bu nedenle bu bölümde aynı konular yeniden ele alınmamaktadır.

Görevden Uzaklaştırma Danıştay Kararları

Bu bölümde görevden uzaklaştırma tedbiri ile ilgili örnek Danıştay kararları ele alınacaktır.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2021/8014 Esas 2022/5595 Karar

Danıştay 8. Daire Başkanlığının 2021/8014 Esas 2022/5595 sayılı kararında;

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Valiliği
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Şırnak İli, … İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde güvenlik  korucusu olarak görev yapmakta iken, 11/10/2018 tarihli Güvenlik Korucuları Yönetmeliği’nin 17. maddesinin “ç” fıkrası hükmü uyarınca 08/01/2019 tarihli Valilik Makamının Olur’uyla görevden çıkarılmasına ilişkin Uludere Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığınca tesis edilen …tarih ve …-…sayılı işlemin iptali ile yeniden işe alınmasına karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …. İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla; Diyarbakır’da yakalanan N.T. isimli PKK/KCK terör örgütü üyesi olan şahsın, 13/07/2018 tarihinde yaptığı fotoğraf teşhisinde davacının ”PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu, milis işbirlikçilik yaptığı” yönünde bilgiler vermesi üzerine davacı hakkında …Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından …sayılı soruşturma başaltıldığı, Mahkemenin 03/10/2019 tarihli ara kararına cevaben …Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …sayılı soruşturma dosyasının incelenmesinden; mezkur soruşturmanın halihazırda devam ettiği, davacı hakkında …Sulh Ceza Hakimliği’nin Değişik İş No:…sayılı kararıyla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildiği, Mahkeme tarafından UYAP ortamında re’sen yapılan sorgulamada da davacı hakkında herhangi bir kayda rastlanmadığı, bu durumda, adli ceza soruşturmasına başlanan davacı hakkında “herhangi bir soruşturma nedeniyle görevini yürütmesinde sakınca görülenler ile adli mercilerce tutuklama kararı verilenler ilgisine göre kaymakam veya vali onayı ile görevlerinden uzaklaştırılacakları” hükmünü içeren Güvenlik Korucuları Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 3. fıkrası hükümü gereğince görevinden uzaklaştırılma tedbiri uygulanması mümkün iken, disiplin hukukunun temel ilkelerinden olan “ölçülülük” ilkesine aykırı olarak ve görevden uzaklaştırma müessesesine başvurulmaksızın disiplin hukukunun usule ilişkin temel ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde tesis edilen davacının doğrudan görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, davacı hakkında başlatılan adli ceza soruşturma/kovuşturması akitebeti neticesinde işlem tesisi cihetine gidilebileceği hususunun açık olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: …Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesince; davacının PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunma filinin sabit olduğundan bahisle kamu görevine son verildiği, ancak dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacı hakkında soruşturma açıldığına, rapor düzenlendiğine ve savunma hakkı tanındığına yönelik herhangi bir bilgi veya belgenin sunulmadığı, bu durumda; davacının güvenlik koruculuğu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemden önce disiplin hukukuna uygun olarak, fiiline yönelik usulüne uygun soruşturma açılmadığı, hakkında rapor tanzim edilmediği, savunmasının alınmadığı; Anayasa ile teminat altına alınan savunma hakkının kısıtlanması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık, işlemin iptaline yönelik yerel mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun gerekçe ile reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacı hakkında usulüne uygun soruşturma yapıldığı, bu hususta davacının 6/11/2018 tarihli savunması, 25/12/2018 tarihli Güvenlik Korucusu Görevden Çıkarma Komisyonu karar tutanağı, 08/01/2019 tarihli Vali olurlu dava konusu işlem ve işleme ilişkin tebliğ tebellüğ belgesinin dosyaya sunulduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı vekili tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçeli onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen Bölge İdare Mahkemesi kararında “…davacının PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunma filinin sabit olduğundan bahisle kamu görevine son verildiği, ancak dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacı hakkında soruşturma açıldığına, rapor düzenlendiğine ve savunma hakkı tanındığına yönelik herhangi bir bilgi veya belgenin sunulmadığı görülmektedir.
Bu durumda; davacının güvenlik koruculuğu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemden önce disiplin hukukuna uygun olarak, fiiline yönelik soruşturma açılmadığı, hakkında rapor tanzim edilmediği, savunmasının alınmadığı anlaşılmakta olup; Anayasa ile teminat altına alınan savunma hakkının kısıtlanması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık, işlemin iptaline yönelik yerel mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla isabetsizlik bulunmamaktadır.” şeklinde belirtilerek davacı hakkında soruşturma açılmadığı, savunma alınmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun gerekçeli reddedildiği görülmüştür.
Davalı idarenin, temyiz dilekçesi ekinde sunduğu 6/11/2018 tarihli savunma evrakı, 25/12/2018 tarihli Güvenlik Korucusu Görevden Çıkarma Komisyonu karar tutanağı, 08/01/2019 tarihli Vali olurlu dava konusu işlem ve işleme ilişkin tebliğ tebellüğ belgelerin incelenmesinden, dava konusu işleme yönelik soruşturma ve savunma usullerinin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle Bölge İdare Mahkemesi kararında bulunan bu hususa ilişkin gerekçe kaldırılarak diğer tespitler gereğince verilen istinaf başvurusunun reddi kararının neticesi itibarıyla hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz isteminin reddine,
2. …Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından varsa artan tutarın Mahkeme tarafından ilgili tarafa iadesine,
4. Kesin olarak, 13/10/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sonuç

Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Mümkün olduğu kadar tüm memur, sözleşmeli personel, asker, polis, sahil güvenlik personeli, jandarma, öğretim üyeleri gibi başlıkları ele alarak karşılaştırmalı bir yol izleyerek makalemizi tamamlamaya çalıştık. Görevden uzaklaştırmaya karşı hak arama çok yönü olan uzun bir hukuki bir süreçtir. Bu nedenle konusunda uzman bir idare avukatı desteği ile bu süreci başlatmanız veya en azından danışmanız önemlidir.

Ankara avukat olarak hizmet veren ofisimiz, idare hukuku konusunda uzman ve deneyimli bir kadro ile hizmet vermektedir. Bu kapsamda yazdığımız bir çok makale ve yazı arşivini web sitemizde bulabilirsiniz. Yukarıda verdiğimiz bağlantılar dışında pasaport tahdit kaldırma konusu ile imar planı konularını yine idare hukuku kategori sayfamızdan da bulabilirsiniz.