zimmet suçu

Zimmet Suçu Cezası ve Nitelikli Halleri

Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanan bir eylemdir. Bu suçun cezası, işlenen suçun niteliğine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir. Zimmet suçunun unsurları, etkin pişmanlık durumu, avukatlık süreci ve diğer yönleriyle birlikte ele alınması gereken önemli konulardan biridir. Ayrıca, zimmet suçu kapsamında miktarın önemi, uzlaşma imkanı, zaman aşımı süresi, ihmali ve taksirli davranışlar gibi konular da dikkate alınmalıdır. Bu suçla ilgili detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

Zimmet Suçu Nedir?

Zimmet suçu nedir? Zimmet suçu; bir kamu görevlisinin, kamu görevi nedeniyle fiili hakimiyeti kendisine devredilmiş bir malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirilmesidir.  Türk Ceza Kanunu’nun 247 ve devamı maddelerinde suçun tanımı, cezası, nitelikli halleri ile etkin pişmanlık durumları açıklanmıştır.

Zimmet suçu, işlediği malın değeri veya miktarı her ne olursa olsun, kişiyi cezai sorumluluk altına sokabilir. Bu suçun cezası, suçun işlenme şekline, süresine ve niteliğine göre değişebilir. Zimmet suçu, hapis cezası ile cezalandırılabilir ve suçun miktarı arttıkça ceza da artabilir.

Zimmet suçu, kişiler arasındaki güven ilişkisine zarar veren ciddi bir suç olduğu için, bu konuda hukuki destek almak önemlidir. Zimmet suçu durumunda bir avukattan yardım alarak savunmanızı oluşturabilir ve haklarınızı koruyabilirsiniz. Bu suçla ilgili olarak etkin pişmanlık gösteren kişilerin cezasında indirim uygulanabilir.

Zimmet suçu işleme durumunda, suçun unsurları ve cezası konusunda detaylı bilgi almak için uzman bir avukattan destek almanız tavsiye edilir.

Zimmet Suçunun Cezası Nedir?

Zimmet suçunun cezası nedir? Zimmet suçu Türk Ceza Kanunu’nun 247 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre zimmet suçunun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır.

Türk Ceza Kanunu 247/1. Maddesinde “Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Ifadesi bulunmaktadır. 2. Madde de ise “Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır” 3. Madde de “Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.” Ifadeleri bulunmaktadır.

Zimmet suçu, taksirle veya ihmalle de işlenebilmektedir. Ancak, suçun taksirle işlenmesi durumunda verilecek ceza, kasıtlı işlenmesi durumundaki cezadan daha hafif olacaktır.

Bu nedenle, zimmet suçu işleyenler hakkında ciddi cezai işlemler uygulanmakta ve suçun niteliğine göre değişen cezalar verilmektedir.

Zimmet Suçunun Unsurları

Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’na göre belirli unsurları taşıyan bir suçtur. Bu unsurların varlığı, suçun gerçekleşmesi için gereklidir. Zimmet suçunun unsurları şunlardır:

Görevli Olma: Zimmet suçu, genellikle kamu görevlileri veya kamu hizmeti gören kişiler tarafından işlenir. Dolayısıyla, suçun unsurları arasında kişinin belirli bir görevle yetkilendirilmiş olması bulunmaktadır.

Hak Kötüye Kullanma: Kişi, zimmetine geçirdiği malı görevi gereği elinde bulundurması gerektiği halde haksız bir şekilde kullanır.

Hukuka Aykırı Menfaat Sağlama: Zimmet suçu işleyen kişi, bu eylemiyle hukuka aykırı bir şekilde kendisine veya başkasına menfaat sağlar.

Zimmet suçu, bu unsurların varlığıyla gerçekleşir ve suçun oluşabilmesi için bu unsurların bir araya gelmesi gereklidir. Bu unsurların mevcut olup olmadığı durum, suçun değerlendirilmesinde büyük önem taşır.

Bu unsurların dikkatlice incelenmesi, zimmet suçuyla ilgili doğru bir hukuki değerlendirme yapılabilmesi açısından önemlidir.

Zimmet Suçu Etkin Pişmanlık

Zimmet suçu işleyen kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak amacıyla etkin pişmanlık hükümleri bulunmaktadır. Etkin pişmanlık, suç işlendikten sonra suçun ortaya çıkmasını engellemek veya suçun delillerini ortadan kaldırmak için gerekli adımların atılması durumunda uygulanabilir. Zimmet suçu işleyen kişilerin bu durumu dikkate alarak adım atmaları, ceza indirimi sağlayabilir.

Türk Ceza Kanunu’nun 248/1 Maddesinde “Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.

248/2. Maddesinde ise “Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.“ hükmü bulunmaktadır.

Etkin pişmanlık durumunda, suç işlendikten sonra suçun ortaya çıkmasını önlemek için gerekli olan eylemler şunlardır:

  • Zimmet suçunun meydana çıkmasını engellemek için delilleri ortadan kaldırmak.
  • Suçun işlendiğini gizlemek veya suçu işleyen kişiyi ihbar etmemek.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için, suçlunun suçunun ortaya çıkmasını engellemek için samimi bir şekilde işbirliği yapması gerekmektedir. Eğer kişi bu kapsamda gerekli adımları atarsa, zimmet suçu cezasında indirim veya kaldırma söz konusu olabilir. Ancak her durumda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için suçun işlenmesinden sonra gönüllü olarak gerekli adımların atılması gerekmektedir.

Yine TCK 249/1. Madde de ise “Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.” Hükmü gereğince zimmet suçunun cezasında, malın değerinin de dikkate alındığı görülecektir.

Zimmet Suçu Avukat

Zimmet suçuyla suçlanan kişilerin durumları oldukça ciddidir ve bu nedenle bir avukatın yardımı gereklidir. Zimmet suçuyla ilgili bir avukatın sunduğu hizmetler şunlardır:

Hukuki Danışmanlık: Zimmet suçuyla suçlanan kişilere, hakları ve yasal süreç hakkında danışmanlık yapar.

Davaları Takip: Zimmet suçu davalarını takip eder, mahkeme sürecinde müvekkilinin haklarını korur.

Savunma Stratejisi: Müvekkilinin savunması için etkili bir strateji geliştirir ve uygular.

Kanıt Toplama: Delilleri toplar ve mahkemede müvekkilinin lehine sunar.

Zimmet suçu avukatı, müvekkilinin haklarını savunurken aynı zamanda ceza indirimi veya beraat etme olasılığını artırmak için gerekli adımları atar. Bu nedenle, zimmet suçuyla suçlanan kişilerin vakit kaybetmeden bir avukata başvurmaları büyük önem taşır.

Zimmet Suçunda Miktar Önemli mi?

Zimmet suçu durumunda, suçun işlenmesindeki miktarın önemi oldukça büyüktür. Miktarın belirleyici olmasının sebepleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Ceza Miktarı: Zimmet suçu işleyen kişinin aldığı veya zimmetine geçirdiği malın miktarı, suçun cezasını belirlemede etkili olabilir.

Haksız Kazancın Büyüklüğü: Zimmete geçirilen malın miktarının büyüklüğü, kişinin haksız kazancının boyutunu ortaya koyabilir.

Mağduriyetin Şiddeti: Miktar, mağduriyetin derecesini belirlemede kullanılabilir. Miktarın büyüklüğü, mağdurun zararının boyutunu gösterebilir.

Yukarıda da izah edildiği gibi TCK 249/1. Madde gereğince; zimmet suçunun konusu olan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir hükmü bulunmaktadır.

Miktarın önemi, zimmet suçu davasında dikkate alınacak bir faktördür. Ancak zimmet suçu sadece miktarla sınırlı kalmayabilir, diğer unsurlar da dikkate alınmalıdır.

Zimmet Suçu Uzlaşma Kapsamında mı?

Zimmet suçu uzlaşma kapsamında mıdır? Zimmet suçu, kamu tüzel kişiliği aleyhine işlenen suçlardan olduğu için uzlaşma kapsamına alınmaz.

Zimmet suçu, kamu tüzel kişiliğine aleyhine işlenen mali bir suç olduğu için uzlaşma kapsamında yer almaz. Yani, zimmet suçu işleyen kişi, uzlaşma yoluna giderek cezadan kurtulamaz. Uzlaşma, genellikle kişisel hakaret, yaralama gibi suçlarda söz konusu olabilir.

Bu nedenle, zimmet suçu işleyen kişilerin uzlaşma yoluyla cezadan kurtulma imkanı bulunmamaktadır. Zimmet suçu, ciddi sonuçları olan bir suç olduğundan, uzlaşma kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda, zimmet suçu işleyen kişilerin hukuki süreçte uzman bir avukattan destek alması ve yasal hakları konusunda bilinçli bir şekilde hareket etmesi önemlidir.

Zimmet suçu konusunda hukuki destek almak için profesyonel bir avukatın danışmanlığı, yasal süreçte doğru adımlar atılmasını sağlayacaktır. Zimmet suçu durumunda uzlaşma kapsamı olmaması, cezai süreçte kararlı ve bilinçli bir savunmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Zimmet Suçunda Soruşturma Usulü

Zimmet suçu şikayet tabi suçlardan değildir. C. Savcısı suçun işlenildiğini öğrendiği takdirde herhangi bir şikayete bakmaksızın soruşturma başlatmak zorundadır.

Zimmet Suçu Zamanaşımı Süresi

Zimmet suçu zamanaşımı süresi ne kadardır? Zimmet suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Zaman aşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Yargılamada zaman aşımı süresi dikkate alınarak, suç isnat edilen kişi hakkında ceza uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.

Zaman aşımı süresi geçmiş olan bir zimmet suçu için ceza uygulanamaz. Ancak suçun zaman aşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren hesaplanacağı için, suçun işlendiği tarihten sonra geçen süreler de dikkate alınmalıdır.

Zaman aşımı konusunda daha detaylı bilgi almak ve hukuki süreçleri anlamak için bir avukata danışmanız önemlidir. Bu dava sürecinde tecrübeli bir avukatın rehberliği, sizin lehinize olacak nitelikte olacaktır.

Zimmet Suçu İhmal ile İşlenebilir mi?

Zimmet suçu, genellikle kişinin kasten hareket etmesiyle işlenen bir suçtur. Ancak bazı durumlarda zimmet suçu ihmal yoluyla da işlenebilir. İhmal, kişinin üzerine düşen özeni göstermemesi sonucunda suçun işlenmesine neden olabilir. Zimmet suçunun ihmal yoluyla işlenmesi durumunda, kişinin kasıtlı olarak hareket etmediği ancak gerekli özeni göstermediği kabul edilir.

İhmal yoluyla işlenen zimmet suçunda, kişinin dikkatsizliği veya özensizliği sonucunda malın zimmetine geçirilmesi söz konusu olabilir. Bu durum, kişinin kasıtlı olarak suçu işlemediği, ancak dikkatsizliği veya özensizliği nedeniyle suça karıştığı anlamına gelir.

Örneğin, bir kişinin işyerindeki nakit parayı dikkatsizlik sonucu yanlışlıkla kendi hesabına geçirmesi zimmet suçunun ihmal yoluyla işlenmesi anlamına gelebilir.

Bu durumda, suçun unsurları arasında kasıt yerine ihmal bulunacağı için ceza miktarı ve türü de farklılık gösterebilir. İhmal yoluyla işlenen zimmet suçunun cezası, kasıtlı işlenen suçlara göre daha hafif olabilir.

Bu nedenle, zimmet suçu ihmal yoluyla işlenebilir ve bu durumda da ciddi yaptırımlarla karşılaşılabilir.

Zimmet Suçu Taksirle İşlenebilir mi?

Zimmet suçu, genellikle kasti bir eylem olarak değerlendirilir. Ancak taksirle işlenebileceği durumlar da söz konusudur. Bu durumda, kişinin kasıtlı bir amaç gütmediği, fakat dikkatsizlik veya özensizlik sonucu zimmet suçu işlediği kabul edilir.

Taksirle işlenen zimmet suçunda, kişinin maddi bir menfaat sağlama kastı olmamakla birlikte dikkatsizlik veya özensizlik nedeniyle görevi gereği elinde bulundurduğu para veya malı hukuka aykırı olarak kullanması söz konusudur. Örneğin, dikkatsizlik sonucu kayıt tutulmaması, belgelerin gerektiği gibi düzenlenmemesi gibi durumlar taksirle işlenen zimmet suçuna örnek olarak gösterilebilir.

Zimmet suçu taksirle işlendiğinde de cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu durumda, taksirle işlenen zimmet suçunun cezası, kasti işlenen zimmet suçu cezasından daha hafif olabilir. Ancak taksirle işlenen zimmet suçu da ciddi sonuçlar doğurabileceği için dikkatle ele alınmalı ve gerekli hukuki süreçler başlatılmalıdır.

Zimmet Suçu Hangi Mahkemede Görülür?

Zimmet suçu hangi mahkemede görülür? Zimmet suçunda görevli mahkeme, suçun işlendiği yerdeki Ağır Ceza Mahkemeleridir. Buna göre yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Zimmet Suçundan Ceza Alan Memurun Hakları

Zimmet suçundan Zimmet suçu ile yargılanan ve bu suçtan aldığı cezası kesinleşen memurun memuriyet görevine son verilecektir. Zira Devlet Memurları Kanun’un 48/5. Maddesinde belirtilen zimmet suçunun işlenmiş olması nedeniyle zimmet suçu işleyen memurun memuriyetine son verilecektir.

Sonuç

Zimmet suçu Türk Ceza Kanunu’nun 247. Maddesinde tanımlanan ve kamu tüzel kişiliğine karşı işlenen bir suçtur. Suçun faili kamu görevlisidir. Suçun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır. Ceza miktarı suçun işleniş şekli, zimmetin miktarı v.b. nedenlerle değişebilmektedir. Zimmet suçu işleyen memur hakkında verilen ceza kesinleşirse, kamu görevlisinin memuriyetine son verilecektir. Zimmet suçu, suçun işleniş şekli ve sonuçlarına göre ağır yaptırımlara netice verecek suçlardan biridir. Bu nedenle konusunda uzman bir ceza avukatı ile yola çıkmak, danışmak önem arz etmektedir.

Bu yazımız ile birlikte daha önce yazmış olduğumuz özel hayatın gizliliğini ihlal suçu başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.