polis disiplin cezaları

Polis Disiplin Cezaları

Polis disiplin cezaları ile jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı personeli disiplin cezaları bu alanda çalışan personellerin en çok karşı karşıya kaldıkları durumdur. Çünkü Kamuya açık alanda çalışan ve güvenlik gibi önemli bir sorumluluk kapsamında hizmet veren polis ve jandarma personelleri hassas görevleri nedeniyle diğer personellerden daha fazla disiplin cezası almaktadırlar. Genel kolluk kuvvetleri içinde görev yapan polis ve jandarma personellerinin en büyük problemlerinden biri maruz kaldıkları şikayetlerdir. Bu yazımızda 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanunu, polis ve jandarma personeline uygulanan disiplin cezalarını ve bu cezalara itiraz yollarını ele alacağız. 

7068 Sayılı Kanun

7068 Sayılı Kanun Genel Kolluk ve Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 31 Ocak 2018 tarihinde kabul edilerek Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun’un amacı,  “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları,disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektir.” (Madde 1)

Kanun Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memur ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları kapsamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 7068 Sayılı kanun; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan personellerin, hangi fiil  ve hareketlerin disiplin cezaları kapsamında olduğunu, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulünü, zamanaşımı konusunu, disiplin cezalarını, disiplin cezalarına itiraz yolu ve diğer konuları ele almaktadır.

Bu yazımızda tüm bu konulara değinerek sizlere oldukça faydalı bir rehber hazırlamayı amaçladık.

Polis Disiplin Cezaları

Her ne kadar başlığı polis disiplin cezaları olarak atmış isek de, aynı konu jandarma ve sahil güvenlik personeli için de geçerlidir. 7068 Sayılı Kanun’da polis disiplin cezaları ve cezayı gerektiren fiiller ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplin soruşturmasına dair süreç düzenlenmiştir.

Aşağıda 7068 sayılı Kanun’un 7.maddesine göre  Polis ve Jandarma personeline uygulanan disiplin cezaları verilmiştir. Buna göre polis disiplin cezaları;

 • Uyarma Cezası,
 • Kınama cezası,
 • Aylıktan kesme cezası,
 • Kısa süreli durdurma cezası,
 • Uzun süreli durdurma cezası,
 • Meslekten çıkarma cezası,
 • Devlet memurluğundan çıkarma cezası

Olarak sıralanabilir.

polis disiplin cezasına itiraz
polis disiplin cezasına itiraz

Devlet Memurları kanunu kapsamında ele alınan görevden uzaklaştırma cezası ve konu hakkında tüm detaylar için yine görevden uzaklaştırma ve hak arama yolları başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Genel Kolluk İçin Disiplin Cezası Verilecek Fiiler

7068 Sayılı Kanun’un 8. Maddesinde disiplin cezası verilecek fiiler sıralanmıştır. Burada hepsini uzun uzun yazmak yerine öne çıkan bir kaç fiili belirtmek istiyoruz. Kanunun ilgili maddesine ulaşıp tamamını görmek için https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7068.pdf linkini tıklayabilirsiniz.

Buna göre, disiplin cezası verilecek fiiller şu başlıklar halinde özetlenebilir.

Uyarma Cezasını Gerektirecek Fiiller

7068 sayılı kanun’un 8/1. maddesinde belirtildiği üzere uyarma cezası verilecek fiiller şu şekildedir;

 1. a) Silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek.
 2. b) Yetkili makamlarca belirlenmiş tasarruf tedbirlerine riayet etmemek veya kullanımına sunulan kamu kaynaklarının kullanılmasında gösterilmesi gereken makul seviyedeki özeni göstermemek.
 3. c) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak.
 4. d) Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek.
 5. e) Nezaket kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak.
 6. f) Emrin icrası veya sonuçları ile katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amire bilgi vermemek.
 7. g) Usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine; emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen eleştirmek veya amire karşı itirazda bulunmak (Amir tarafından karar verilene kadar astın fikrini savunması veya emrin kanunsuz olduğu hususundaki kanaatini belirtmek için amire yaptığı itiraz bu kapsamda disiplinsizlik teşkil etmez.)

Kınama Cezasını Gerektiren Fiiler

7068 Sayılı Kanun Kapsamında sahil güvenlik, jandarma ve polis kınama cezası geretiren fiil ve davranışlar şu şekildedir;

 1. a) Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak.
 2. b) Mevzuatta belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik olarak müracaat veya şikâyette bulunmak.
 3. c) Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz olarak geç dönmek.

ç) Bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak.

 1. d) Mevzuat veya talimatlarla taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak.
 2. e) Görev sırasında veya dışında kendisi ile aynı rütbede çalışanlara veya mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranmak.
 3. f) Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak.
 4. g) Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek.

ğ) Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapmak.

h) Mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunmak.

ı) Bu fıkrada disiplinsizlik olarak saptanan eylem, işlem, tutum ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermek

Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiiller

7068 sayılı kanun kapsamında kolluk kuvvetleri için aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar Madde 8/3 de tanımlanmıştır. Buna göre üç günlüğe kadar aylıktan kesme, dört ila on günlüğe kadar aylıktan kesme, onbir ila onbeş günlüğe kadar aylıkta kesme başlıkları altında, bu cezaları gerektiren fiil ve davranışlar tanımlanmıştır. Bu konunun detayları için yukarıda verdiğimiz linkten ulaşarak inceleyebilirsiniz.

Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller

Yine 7068 sayılı Kanun’un 8/4. maddesinde kısa süreli durdurma cezalarını gerektiren fiil ve davranışlar, a) dört ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller, b) altı ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller, c) on ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller ve uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller olarak açıklanmıştır.

Meslekten Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiiller

7068 Sayılı Kanun 8/6. maddesinde tanımlanan meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller açıklanmıştır. Burada sayılan başlıklar için genel olarak sorulan, polis meslekten çıkarma cezası, jandarma meslekten çıkarma cezası veya sahil güvenlik meslekten çıkarma cezası olarak da bakılabilir. Aslında genel kolluk kuvvetlerini ilgilendiren bu maddeye göre meslekten çıkarma czasını gerektirecek fiil ve davranışlar şu şekildedir.

 • a) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak veya personel arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda  bulunmak.
 • b) Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak.
 • c) Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek.
 • ç) Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak.
 • d) Hizmetle ilgili her türlü dosya, kayıt, resmi evrak veya belgeyi ya da örneklerini yetkisiz kişilere vermek, verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak.
 • e) Gizli tutulması zorunlu olan ve görev ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak.
 • f) Muhafazası veya sevkiyle görevli olduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına bilerek ve isteyerek imkân vermek.
 • g) Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını yok etmek veya bunların yok olmasına neden olmak, kanıtları silmek, gizlemek, değiştirmek, bozmak veya bu fiillere yardımcı olmak.
 • ğ) Devlet malı araç, gereç, hayvan, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, personel kimlik kartını, araç, gereç, hayvan, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek.
 • h) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek.
 • ı) Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği ya da gördüğü bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak.
 • i) Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek.
 • j) Görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak.
 • k) Göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak biçimde gelmek.
 • l) Resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içmek veya resmi kıyafetli olarak gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmek.
 • m) Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak, kullanılmasını kolaylaştırmak ya da özendirmek.3
 • n) Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak.
 • o) Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak.
 • ö) Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek.
 • p) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylemlerde bulunmak.
 • r) Devlet memurları tarafından yapılamayacağı 657 sayılı Kanunda belirtilen kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
 • s) Siyasi partilerin yararına veya zararına çalışmak ya da siyasal eylemlerde bulunmak, görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine katılmak.
 • ş) İffetsizliği bilinen veya anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenmek ya da evlilik bağını devam ettirmek veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmak ya da nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmek.
 • t) Kanuna aykırı olarak sendikalara üye olmak, sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi kıyafetli veya silahlı olarak katılmak ya da üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı ya da gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak.
 • u) Görevde kullanılan telsiz, telefon haberleşmesini veya kurum içi iletişim sistemlerini kasıtlı olarak engellemek.
 • ü) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek.
 • v) Amir ya da üste karşı itaatsizliğe, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmek.
 • y) Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak.
 • z) Hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğu halde bu görevini kasıtlı olarak yerine getirmemek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri emir vererek yaptırmak.
 • aa) Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek.
 • bb) Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmak ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına vermek.
 • cc) Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmak.
 • çç) Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olmak.
 • dd) Üstlerine, aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak.4
 • ee) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla amir ya da üstleri hakkında olumsuz yönde eleştirici nitelikte konuşmalar yapmak.
 • ff) Dernek kurmak ya da spor dernekleri dışındaki derneklere üye olmak
 • gg) Vakıf kurmak veya Bakanlıkça belirlenmiş vakıflardan başka vakıfların organlarında görev almak.
 • hh) (Ek:18/10/2018-7148/36 md.) Fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişilerle bilerek ilişki kurmak

Olarak kanunda tanımlanmıştır.

Görüleceği üzere, sahil güvenlik, jandarma ve polis meslekten çıkarma cezası gerektiren fiiler yukarıda sayıldığı gibidir.

Devlet Memurluğunda Çıkarma Cezası

Devlet memurluğundan çıkarma cezası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ele alınmıştır.  Devlet memurluğundan çıkarma cezasının fiilleri, bu cezayı vermeye yetkili amirler ve diğer konular bu kanunda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Bu konu hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere memur disiplin cezaları başlıklı yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu bölüme kadar polis disiplin cezalarını, 7068 sayılı kanunda belirtilen disiplin cezası almayı gerektirecek fiil ve davranışları açıklamaya çalıştık. Şimdi disiplin cezasını kim verir? Memurun savunma hakkı, itiraz yolu, disiplin cezasına karşı yargı yolları, iptal davası ve zaman aşımı konularını ele alarak makalemizi tamamlayalım.

Disiplin Cezasını Kim Verir?

Sahil güvenlik, Jandarma ve Polis disiplin cezasını kim verir? Disiplin cezasını verme yetkisi, disiplin amirleri ile üst disiplin amirlerindedir. Aynı zamanda İl Polis Disiplin Kurulları da 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümlerince disiplin cezası vermeye yetkili kılınmıştır.

Yine 7068 sayılı kanunda disiplin amirlerinin ceza verme yetkileri çizelge olarak verilmiştir.

Biz kanun kapsamında öne çıkan bazı başlıkları burada iletelim. Örneğin Madde 13/1 e göre ”Disiplin amirinin, disiplin cezası verilecek personelden makam, rütbe veya kıdemce büyük olması ve amir konumunda bulunması gerekir.

Madde 13/3 e göre disiplin amiri “Kaymakamlar ilçe, valiler il teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridir. Valiler kaymakamlara, Bakan ise Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı ile valilere göre bir üst disiplin amiridir.

Madde 13/4 e göre; ”Disiplin amirleri, disiplin amiri oldukları her rütbe ve derecedeki tüm personel hakkında disiplin soruşturması açabilir.

Madde 13/5, “Disiplin soruşturması yapma ve disiplin cezası verme görev ve yetkisi üst disiplin amirleri tarafından da kullanılabilir.

Madde 13/6, “Bakanlık merkez, taşra ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirme, atama veya herhangi bir nedenle mensubu bulunduğu teşkilat dışında görev yapanlar hakkında disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu teşkilat bünyesinde yapılır ve disiplin soruşturma dosyası bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılmak üzere hakkında disiplin soruşturması yapılan personelin mensubu olduğu teşkilatın yetkili disiplin amiri ve kurullarına gönderilir.

Genel Kolluk Personelinin Kendisini Savunma Hakkı

Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir. Savunma için verilen süre yedi günden az olamaz. Süresi içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz Yolları

Bu bölümde disiplin cezasına nasıl itiraz edilir? Sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Emniyet personeline verilen disiplin cezalarında, polis disiplin cezasına itiraz; cezanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde bir üst disiplin amirine yazılı olarak ibraz edilecek belge ile olur.

Süresi içerisinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. Emniyet genel müdürlüğünün ve valiliğin verdiği cezalarda ise Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilir. Bakanlık ve disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarında ise itiraz merci bulunmamaktadır. Bu kurumların verdikleri cezalara karşı yalnızca idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.

İtiraz edilenin karar verme süresi 30 gündür. Yani polis disiplin cezasına itiraz kaç günde sonuçlanır sorusuna verilebilecek cevap 30 gündür. 30 gün içerisinde karar verilmelidir. Eğer itiraz haklı bulunursa ceza hafifletilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Fakat itiraz merci verilen cezayı az bularak arttıramaz. Verilen karar itiraz edene tebliğ edilmesi ile kesinleşir.

Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Yolları

Polis disiplin cezalarının haksız olarak verildiği düşünülüyorsa yahut herhangi bir itiraz nedeni varsa cezayı alan kişi, cezanın veya itirazın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açabilir. Açılacak dava polis disiplin cezaları iptal davasıdır. Cezanın süresi içerisinde açılması önemlidir. Ceza kararının iptal davası ile ortadan kaldırılmaması halinde hakkında disiplin cezası verilmiş olan personel haklarından mahrum kalıp rütbe terfi alamayacaktır.

Polis Disiplin Cezası İptal Davası

Polis disiplin cezası iptal davası, disiplin cezalarının haksız olarak verildiği düşünen emniyet personelinin bahsi geçen cezayı ortadan kaldırmak amacıyla açacağı bir dava türüdür. İlgili memur, cezanın veya itirazın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine dava açma hakkına sahiptir. Polis disiplin cezası iptal davası süreç ve zamanında yapılması gereken işlemlerden dolayı titizlikle takip edilmesi gereken davalardır. Bu konuda hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

polis disiplin cezası iptal davası
polis disiplin cezası iptal davası

Polis disiplin cezası iptal davası Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı açılır. Disiplin cezaları idare mahkemesinin görev alanına girdiği için bu cezalara karşı iptal davaları idare mahkemesinde açılır. Başka bir yerde açılan dava görevsizlik nedeniyle reddedilecektir.

Polis Disiplin Cezası Zamanaşımı

Polis disiplin cezası zamanaşımı süresi ne kadardır? Polis disiplin cezası zamanaşımı süresi; cezanın kesinleşme kararının tebliğinden itibaren 60 gündür. Bu 60 gün içerisinde cezası kesinleşen memur, disiplin cezası amacıyla idare mahkemesine dava açmalıdır. Aksi halde süresi içerisinde açılmayan davalar süre aşımı, zamanaşımı, nedeniyle red edilecektir.  Polis memuru almış olduğu ceza ile kalan görevini devam ettirmek zorunda kalacaktır.

Görevli Mahkeme

Polis disiplin cezası iptali davasında görevli mahkeme idare mahkemesi olmakla birlikte disiplin cezsının iptali davası polis memurunun görev yaptığı yer idare mahkemesinde açılacaktır. Polis memuru hangi ilde görevliyse o yerin nöbetçi idare mahkemesi davaya bakmakla görevlidir.

Dava Süresi

Net bir süre olmamakla beraber polis disiplin cezası iptali davası ilk derece mahkemesinde ortalama olarak altı – yedi ay sürebilmektedir. Dava süresinin uzaması veya kısalması görevli mahkemeye ve davacının taleplerine bağlıdır. Dava devam ederken ek beyan dilekçeleri sunulup sürenin bir an evvel tamamlanması ve dava hakkında karar verilmesi talep edilebilir.

Bu yazımız ile birlikte askeri disiplin cezaları başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

İptal Davası Red Kararına İtiraz

Polis disiplin cezası iptali davasında davanın reddi durumunda red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde bölge idare mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Aksi durumda red kararı kesinleşir. Başvuru dilekçe ile yapılır. Başvuru sonrasında istinaf başvuru harcı ile karar harcının da yatırılması şarttır.

Sonuç

Polis memurlarının etik ve yasal davranış kurallarını belirleyen polis disiplin hukuku, polis teşkilatının etkin bir şekilde çalışması ve halkın güven ve desteğini kazanması için önemli bir hukuk dalıdır. Polis memurlarının iş ahlakı, meslektaşlarına saygı, vatandaşlarla olan ilişkileri, yasalara uyma, güç kullanımı ve şiddet kullanımı gibi konuları kapsayan geniş bir alandır. Polis memurlarının hangi disiplin suçlarına hangi cezaların verileceğini bilmesi ve haklarını savunmaları mesleki kariyerleri açısından önemlidir. Polis ve jandarma personellerinin maruz kaldıkları şikayetlere karşı kendilerini savunmaları ve karşılaşacakları problemleri çözmeleri adına disiplin hukukunda uzman bir avukattan destek almaları ve disiplin cezalarını ortadan kaldırmak amacıyla açacakları iptal davalarını memur davalarına bakan avukat eliyle takip ettirmeleri menfaatlerine olacaktır.

Bek Partners

Bek Partners Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, Ankara avukat olarak idare hukuku alanında uzman ve deneyimli bir kadro ile çalışmaktadır. Gerek kolluk kuvvetlerinin maruz kaldığı disiplin cezaları, gerek devlet memurları kanunu kapsamında ele alınan konular ve buna benzer olaylarda uzman idare hukuku avukatı desteği almanız önem arz etmektedir. Sürelerin takibi, zamanaşımı, iddia edilen fiilerin kanuna uygunluğu ve tüm konular titizlikle incelenerek ve gerekli evraklar tarafımızda toplanmakta ve itiraz dilekçesi uzman bir bakış açısıyla sizler için yazılmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir