uyuşturucu avukatı

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Bu yazımızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 ve devamı maddelerinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu tüm yönleriyle ele alınacaktır. Bu konuda en çok merak edilen konular olan suçun cezası, maddi unsurları, suça yardım, etkin pişmanlık, zamanaşımı, dilekçeler ve uyuşturucu avukatı Ankara gibi sorulara cevaplar verilmeye çalışılacaktır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Ceza kanunumuzun amacı, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. (TCK M.1) Yazımızın konusu olan uyuşturucu madde ticareti suçu, cezası ve unsurları da kanunun 188. maddesinde detaylıca açıklanmıştır.  Uyuşturucu maddeler kanunda eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik  kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması şeklinde tanımlanmıştır. Şimdi bu maddelerin imal ve ticaretinin cezası ile ilgili genel bilgileri birlikte inceleyelim.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası

Uyuşturucu madde ticareti suçunun cezası nedir? 5237 sayılı TCK 188/1. maddeye göre; uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu açıklanan uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi imal veya ihraç eden kişi için öngörülen ceza miktarıdır.

uyuşturucu madde ticareti cezası
uyuşturucu madde ticareti cezası

Uyuşturucu Satmanın Cezası 2024

Uyuşturucu satıcısı kaç yıl ceza alır? 2024 yılı için uyuşturucu satmanın cezası kaç yıldır? Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi ise on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yani toplum içinde sorulan soru şekliyle söyleyecek olursak uyuşturucu satıcılarının cezası 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 20.000 güne kadar adli para cezası olmaktadır.

Artırım Nedeni

TCK Madde 4-b ye göre; uyuşturucu maddeyi ülke içinde satan kişinin bu fiili okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Ya da toplum içerisinde konuşulan şekli ile ele alırsak uyuşturucu satıcılarının cezası ne kadar olur, uyuşturucudan yakalanan kaç yıl ceza alır gibi sorular.

Uyuşturucu Suçunun Örgüt Kapsamında İşlenmesi

TCK madde 188/5 te ise uyuşturucu satmak suçunun örgüt kapsamında işlenmesi halinde verilecek ceza miktarı belirtilmiştir. Buna göre uyuşturucu madde ticareti suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır hükmü bulunmaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Maddi Unsurları

Uyuşturucu madde ticareti suçu herkesin işleyebileceği bir suçtur, özgü bir suç değildir. Suç, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin satılması, satışa sunulması, başkalarına verilmesi, taşınması, nakledilmesi, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi ve bulundurulması gibi eylemleri içerir.

Bu eylemlerden herhangi birini gerçekleşmiş olması, suçun işlenmesi anlamına gelmektedir. Uyuşturucu madde ticareti suçu, seçimlik bir suçtur ve yasal amaçlarla uyuşturucu madde kullanımını sınırlamayı ve yayılmasını önlemeyi amaçlar.

Böyle bir suçla karşı karşıya kalındığında uyuşturucu avukatı sizin için konuyu araştırıp suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı konusunda çalışmalar yapar.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme

Türk Ceza Kanununun 39. maddesinde “yardım etme” başlığı altında suçun işlenmesine yardım etme açıklanmıştır. Madde 39’da Yardım etme

 1. Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.
 2. Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.
 3. Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

Olarak tanımlanmıştır.

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme ise uyuşturucu maddenin taşınması, temin edilmesi, yüklenme veya paketlenmesi gibi bir takım eylemlere iştirak etmeden yukarıda sayılan eylemleri gerçekleştirerek suçun icrasını kolaylaştırmak olarak tanımlanabilir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Madde Miktarının Önemi

Uyuşturucu madde ticareti suçunda madde miktarının önemi suçun tespiti açısından çok önem taşımaktadır. Zira ele geçen uyuşturucu maddenin ticaret amacıyla mı yoksa kullanım amacıyla mı bulundurulduğu tartışılmaktadır. Burada uyuşturucu maddenin niteliği de önem taşımaktadır. Her uyuşturucu maddenin farklı tüketiliş şekli ve etkileri bulunmaktadır. Dolaysıyla kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak ve ticareti konusundaki Mahkemelerce yapılan araştırmalar ve yerleşik Yargıtay içtihatları bu konuda belirleyici olabilmektedir.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre yaklaşık 600 – 700 gr civarındaki esrar maddesi 1 yıllık kullanım için üst sınır olarak belirlenebilmektedir. Bunun üzerindeki miktarlar uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Elbette burada başkaca bir yan delil bulunmadığı durumları göz önüne almak gerekmektedir.

Eroin maddesinde ise 20 gram ve üzerindeki miktarların ticaret amacıyla bulundurulduğu değerlendirilmektedir.

Bunların yanında diğer uyuşturucu maddeler olan sentetik haplar, metamfetamin, kenevir bitkisi v.b. gibi maddelerinde kendi özel durumlarına göre ticaret veya kullanım amacıyla bulundurulma şekilleri yaklaşık olarak tanımlanmıştır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi bu miktarlar, başkaca bir delil elde edilmediği durumlarda tartışma konusu olabilmektedir.

uyuşturucu ticareti suçunda madde miktarının önemi
uyuşturucu ticareti suçunda madde miktarının önemi

Uyuşturucu Madde Ticareti Savunma Dilekçesi

Uyuşturucu madde ticareti suçunda savunma dilekçesi ve dilekçe içeriği oldukça önem arz eden bir konudur. Olayın oluş şekli ve diğer tüm unsurlar uzman bir uyuşturucu avukatı ile ele alınması halinde bir hak mağduriyetine uğramadan süreci en iyi şekilde atlatabilirsiniz. Bu tür suçlarda suçun işleniş şekilleri ve diğer konular her olayda farklılık arz edebileceği için şablon bir dilekçe örneği sunmayı çok uygun bulmadık.

Uyuşturucu Madde Ticareti Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Uyuşturucu madde ticareti suçunda tutukluluğa itiraz dilekçesi ile itiraz etme; kararı veren merciye, kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Tutuklama kararları Sulh Ceza Hakimliklerince re’sen verilmektedir.   Ceza Mahkemeleri Kanunu 268 /1. maddeye göre itiraz ; kararın öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılmalıdır.

Yazımızla ilgili olarak uyuşturucu madde ticareti suçunda tutukluluğa itiraz veya tutukluluk halinin devamı kararına itiraz da yukarıda açıkladığımız şekilde, kararı veren mercie verilecek bir dilekçe ile mümkündür.

Uyuşturucu Madde Ticareti İstinaf Dilekçesi

Uyuşturucu ticareti istinaf dilekçesi önemli konulardan bir tanesidir. Uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yapılan yargılama sonucunda mahkemece suçlu bulunanlar, suçun ağırlığı ve diğer unsurlar göz önünde bulundurularak cezalandırılırlar. Yargılama sonucunda cezalandırılmasına karar verilen sanık, Mahkemece verilen kararı temyiz etme, istinaf kanun yoluna başvurma hakkına sahiptir. Genel olarak istinaf dilekçesi, kararın tebliğ veya tevhim edildiği tarihten başlamak üzere 7 gün içerisinde ilgili mercie gönderilmelidir.

Bu konu ile ilgili olarak verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmada, bir uyuşturucu avukatı desteği ve danışmanlığı almak oldukça önemlidir. Uyuşturucu ticareti istinaf dilekçesi içeriği bakımından çok farklılık gösterebilecek dilekçelerdendir. Bu yüzden uyuşturucu madde ticareti istinaf dilekçesi örneği koymayı çok uygun görmedik.

Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu madde ticareti suçunda etkin pişmanlık, Türk Ceza Kanunu Madde 192 de tanımlanmıştır. Buna göre; “1 – Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
 • Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. “

Hükümleri bulunmaktadır. Görüleceği üzere uyuşturucu madde ticareti suçunda etkin pişmanlık hükümleri bu şekilde tanımlanmıştır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Zamanaşımı

Uyuşturucu madde ticareti suçunda zamanaşımı ne kadardır? Uyuşturucu madde ticareti suçunda zamanaşımı süresi; TCK 188/3 kapsamında değerlendirildiğinde, yine TCK 66/1 – d maddesi gereğince 15 yıldır. TCK 188/1. maddesi kapsamında uyuşturucu imal etme suçunda ise zamanaşımı süresi TCK /66/1-c maddesi gereğince 15 yıldır.

Uyuşturucu Avukatı

Hukukumuzda uyuşturucu avukatı şeklinde bir tabir bulunmamaktadır. Ancak halk arasında bu tarz suçlarda sürekli olarak görev almış ve uzmanlaşmış avukatlara uyuşturucu avukatı şeklinde hitap edilmektedir. Uyuşturucu avukatı; bu yazımızda belirttiğimiz üzere uyuşturucu maddeleri, bunları suça etkileri ve suçun niteliği ile unsurları konusunu çok iyi bilmeli ve müvekkillerini buna göre savunabilmelidir. Bu nedenle, böyle bir suçlama ile karşı karşıya kalındığında, konusunda uzman bir avukat ile yola çıkmak her zaman avantajınıza olacaktır.

Uyuşturucu Avukatı Ankara

Aşağıda ofisimizde uyuşturucu avukatı olarak görev yapan avukatların bir listesi verilmiştir.

Adı SoyadıTelefonAdres
Avukat Kerim Akdolu+90 532 410 8456Oğuzlar Mah. 1370. Sok. No : 20/3 Balgat - ANKARA
Avukat Enes Burak Özdemir+90 532 410 8456Oğuzlar Mah. 1370. Sok. No : 20/3 Balgat - ANKARA

Uyuşturucu Avukatı Nedir

Uyuşturucu avukatı, uyuşturucu suçlarıyla ilgili hukuki konularda danışmanlık ve savunma hizmetleri sunan avukatlardır. Bu avukatlar, uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya kalan kişilere yasal destek sağlar. Uyuşturucu suçlamaları ciddi sonuçlar doğurabilir ve bu nedenle uzman bir avukatın yardımı önemlidir.

Uyuşturucu Avukatının Görevleri:

 • Uyuşturucu suçlamalarına karşı savunma hazırlamak.
 • Müvekkilini yasal süreçler konusunda bilgilendirmek.
 • Mahkeme sürecinde müvekkilini temsil etmek.
 • Ceza ve ceza indirimi konularında danışmanlık yapmak.

Uyuşturucu Avukatı Olmak İçin Gerekenler:

 • Hukuk fakültesinden mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamak.
 • Uyuşturucu suçlarıyla ilgili yasal süreçleri iyi bilmek.
 • Müvekkilini etkili bir şekilde savunabilecek yeterlilikte olmak.

Uyuşturucu suçlarıyla ilgili yasal süreçler oldukça karmaşık olabilir ve bu nedenle uzman bir avukatın rehberliği hayati önem taşır. Uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya kalan kişilerin bir uyuşturucu avukatıyla çalışmaları, adalet sürecinde kendilerini savunmalarını sağlayarak haklarını korumalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya kalanlar, bir uyuşturucu avukatıyla hemen iletişime geçmelidirler.

Uyuşturucu Avukatı Ne İş Yapar

Uyuşturucu avukatları, uyuşturucu suçlarıyla ilgili yasal işlemlerde savunma yapar ve müvekkillerini temsil eder. Uyuşturucu avukatlarının görevleri arasında şunlar bulunur:

Müvekkillerini Temsil Etmek: Uyuşturucu suçuyla suçlanan kişilerin yasal temsilini üstlenmek ve onları mahkemede savunmak.

Duruşmalara Katılmak: Müvekkillerinin duruşmalara katılmasını sağlamak ve onları yasal süreç boyunca desteklemek.

Kanıt Toplamak ve İncelemek: Uyuşturucu avukatları, dosyadaki kanıtları toplar, inceler ve müvekkillerinin lehine olan kanıtları ortaya çıkarmak için çalışırlar.

Ceza Cezasının Azaltılması İçin Çalışmak: Eğer müvekkil ceza alırsa, uyuşturucu avukatı cezanın azaltılması veya para cezasına dönüştürülmesi için mücadele eder.

Müzakereler Yürütmek: Savcılıkla müzakereler yaparak müvekkilin lehine sonuçlar elde etmeye çalışmak.

Uyuşturucu avukatları, bu gibi görevleri yerine getirerek müvekkillerinin yasal haklarını korur ve adil bir yargılanma süreci geçirmelerine yardımcı olur.

Bir uyuşturucu avukatının ne iş yaptığını anlamak, uyuşturucu suçuyla suçlanan bireylerin yasal süreçlerinde ne tür destek alabileceklerini anlamak için önemlidir. Bu profesyoneller, müvekkillerinin haklarını savunmak ve adaletin sağlanmasına yardımcı olmak için çaba sarf ederler. Bu görevler, uyuşturucu suçuyla suçlanan kişilerin yasal süreçlerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Uyuşturucu avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve adil bir yargı süreci yaşamalarını sağlamak için kararlılıkla çalışırlar. Bu nedenle, uyuşturucu suçuyla suçlanan kişilerin, bir uyuşturucu avukatıyla çalışarak yasal destek almaları önemlidir.

Uyuşturucu Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Uyuşturucu suçları ciddi cezaları beraberinde getirebilir. Ancak, bazı durumlarda mahkeme uyuşturucu cezasını para cezasına çevirebilir. Uyuşturucu cezasının para cezasına çevrilmesi durumunda, kişi hapis cezası almak yerine belirli bir miktar para ödemek zorunda kalabilir.

Uyuşturucu cezasının para cezasına çevrilmesinde dikkate alınan bazı faktörler bulunmaktadır, bunlar arasında:

 • Suçun ciddiyeti ve türü
 • Kişinin suç özgeçmişi
 • İşlediği suçun detayları

Bu durum, avukatın müvekkilinin lehine etkili bir savunma yapması ve mahkemeyi ikna etmesi durumunda gerçekleşebilir. Uyuşturucu avukatı, bu tür durumlarda müvekkilinin haklarını korumak ve en iyi savunmayı yapmak için önemli bir rol oynar.

Hapis CezasıPara Cezası
5 yıl100.000 TL
10 yıl250.000 TL
15 yıl500.000 TL
20 yıl1.000.000 TL

Bu tablo, ceza miktarlarının para cezasına çevrildiğinde ödenecek tutarları karşılaştırmak için bir örnektir. Uyuşturucu suçuyla suçlanan bireyler, bu tür durumlarda adil bir şekilde temsil edilmek için deneyimli bir uyuşturucu avukatına danışmalıdır. Bu sayede, cezanın para cezasına çevrilme ihtimali konusunda daha iyi bir perspektif elde edebilirler.

Uyuşturucu Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Uyuşturucu ticareti suçuna hangi mahkeme bakar? Uyuşturucu suçları için hangi mahkemenin sorumlu olduğu, suçun türüne ve ciddiyetine bağlıdır. Uyuşturucu davaları genellikle Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülür. Ancak,  bazı durumlarda Asliye Ceza Mahkemeleri’ne de dava açılabilir.

Uyuşturucu Suçunun Türüne Göre Mahkeme Yetkisi

Uyuşturucu suçlarına karışan kişiler, genellikle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırlar. Ancak, eğer suçun cezası 5 yıldan az bir hapis cezasını gerektiriyorsa, Asliye Ceza Mahkemesi devreye girebilir.

Örnek Mahkeme Yetkisi Dağılımı

Uyuşturucu suçuyla ilgili olarak mahkemelerin yetki dağılımı örnekleri aşağıdaki gibidir:

Suç TürüYetkili Mahkeme
Uyuşturucu TicaretiAğır Ceza Mahkemesi
Uyuşturucu KullanımıAsliye Ceza Mahkemesi
Uyuşturucu BulundurmaAsliye Ceza Mahkemesi

Bu tablo, uyuşturucu suçlarına karışan kişilerin hangi mahkemede yargılanacaklarını belirlemede yardımcı olabilir.

Uyuşturucu davalarında hangi mahkemenin yetkili olduğunu belirlemek, bir uyuşturucu avukatının tecrübesi ve uzmanlığına dayalı bir konudur. Uyuşturucu suçuyla suçlanan biriyseniz, bir uyuşturucu avukatı ile çalışmak, davanızın en iyi şekilde sonuçlanması adına önemli bir adımdır.

Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulur

Uyuşturucu suçuyla suçlanan kişilerin, adil bir yargılanma süreci geçirmeleri ve haklarını savunabilmeleri için uyuşturucu avukatlarına ihtiyaçları vardır. Bu durumun başlıca sebepleri şunlardır:

 • Hukuki Destek:Uyuşturucu suçlamaları ciddi sonuçlar doğurabilir ve ciddi cezalar getirebilir. Uyuşturucu avukatları, suçlamalarla ilgili yasal süreçte kişilere destek olur ve haklarını korumak için ellerinden geleni yapar.
 • Ceza Hafifletme:Uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya kalan kişiler, avukatları aracılığıyla cezalarının hafifletilmesi veya cezanın tamamen ortadan kaldırılması için mücadele edebilir.
 • Yasal Süreç Bilgisi:Uyuşturucu avukatları, yasal süreçlerde uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine karşı yasal süreçte adil bir şekilde temsil edilmesini sağlar.
 • Kişisel Danışmanlık:Uyuşturucu suçuyla suçlanan bireylere duygusal ve hukuki destek sağlayarak, sürecin stresini azaltırlar ve kişisel danışmanlık sunarlar.

Uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya kalan kişilerin, adil bir yargılanma süreci ve hukuki destek alabilmeleri için uyuşturucu avukatlarına başvurmaları önemlidir. Bu avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve adil bir yargılanma süreci geçirmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaparlar.

Uyuşturucu Avukatının Rolü

Uyuşturucu madde ticareti suçuyla suçlanan kişiler, bu ciddi suçlamalarla mücadele ederken uyuşturucu avukatının desteklerine ihtiyaç duyabilirler. Uyuşturucu avukatı, hukuki bilgisi ve deneyimiyle müvekkilini korur, savunma hazırlar ve adalet sürecinde adil bir şekilde temsil eder. Uyuşturucu avukatları, müvekkillerine suçlamalara karşı etkili bir savunma sağlamak için gerekli yasal adımları atar ve haklarını korur.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya kalan kişiler, bu tür durumlarda uzman bir uyuşturucu avukatının profesyonel yardımına başvurmalıdır.

Sonuç

Bu yazımızda uyuşturucu madde ticareti suçu, cezası ve nitelikli halleri ile uyuşturucu avukatı konusu tüm detayları ile ele alınmıştır. Uyuşturucu davaları soruşturma aşamasından başlamak üzere bir takım karmaşık prosedürler izlemekte, suçun vasfı, niteliği ve bir çok seçenek daha en başından ele alınarak bu şekilde devam etmektedir. Bu nedenle uzman bir uyuşturucu avukatından destek almak önemlidir.  Bek Partners, ankara avukat olarak uzman ve deneyimli kadrosu ile ceza hukuku alanında ceza avukatı olarka hizmet vermektedir.  Ceza hukuku alanında ele aldığımız makalalerimizin bir bölümünü yazı içerisinde geçmekle birlikte, burada bir liste halinde sunulmuştur.

Avrupa insan hakları mahkemesine bireysel başvuru

Cinsel taciz suçu ve cezası,

Sosyal medya üzerinden tehdit suçu,

İnternet dolandırıcılığı suçu,

Göçmen kaçakçılığı suçu,

Sosyal Medya Hakaret Davası,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi,

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu,