babalık davası

Babalık Davası

Babalık davası çocuk ile baba arasındaki soybağının hakim hükmüyle kurulmasıdır. Türk Medeni Kanunu 301 ile 304. maddeler arasında bu konuda düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yazımızda babalığın tespiti davası ile ilgili en çok merak edilen sorulara cvap verilmeye çalışılacaktır.

Babalık Davası Nedir?

Babalık davası; bir çocuğun yasal olarak tanınmış babasının kim olduğunu tespit etmeye veya mevcut babalık hükümlerini değiştirmeye yönelik bir hukuki süreçtir.

Bu dava bir çocuğun soy bağının hukuki olarak tanınmasını içerir. Babalık davasını anne veya çocuk açabilir.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Babalık Davası Türk Medeni Kanunu’nun Babalık Hükmü başlıklı 301. Maddesinde tanımlanmıştır. TMK 301 e göre; “Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini anne veya çocuk isteyebilir.” Buna göre babalığın tespiti davasını; anne veya çocuk açabilir.

Babalığın tespiti davası; babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası C. Savcısına ve Hazineye; dava anne tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anneye ihbar edilir.

Babalık davasının açılmasında, çocuk küçük öncelikle çocuğa kayyım atanmalıdır. Menfaatlerin çakışması durumu söz konusu olduğunda çocuğa atanan kayyım, çocuğu temsil yetkisine sahip olarak davayı açabilir. 

Babalık davası ile ilgili konuyu tüm yönler ile ele alan şu makaleyi de okuyabilirsiniz. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1035560

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalığın tespiti davasını açmak için öncelikle görevli ve yetkili mahkemeye ulaşmak gerekir. TMK Madde 283 te, “soybağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır” hükmü bulunmaktadır. Babalık davasında yetkili mahkeme yukarıda da belirtildiği gibi yerleşim yeri mahkemesidir. Babalığın tespiti davasında görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir. Mahkemeye verilecek dilekçe ile babalık davası açılmış olur. Konunun detayı, karmaşıklığı ve önemine binaen konu hakkında bir Ankara boşanma avukatı aracılığı ile ilerlemek yararınıza olabilir.

Babalık Davası Açma Süresi Nedir?

Babalık davası açma süresi anne veya çocuğa göre değişmektedir. Anne için bu süre çocuğun doğumundan itibaren 1 yıldır. 1 yıldan sonra dava hakkı düşer. Çocuk için ise süre şu şekildedir. Çocuğa kayyım atanmış ise süre kayyımın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıldır. Eğer kayyım atanmamış ise çocuğun ergen olmasıyla birlikte bu süre işlemeye başlar. 

Babalık Davası Hak Düşürücü Süre Nedir?

Tanımanın iptali için bazı hak düşürücü süreler belirlenmiştir. Tanıma TMK Madde 295 de,”Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi sentte veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin rızası da gereklidir. Başka bir erkekle soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınmaz” hükmü bulunmaktadır. TMK 300 de hak düşürücü süreler şu şekilde açıklanmıştır. 

Tanıyanın dava hakkı iptal sebebinin öğrendiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Çocuğun dava hakkı ise yukarıda izah edildiği gibi ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Bununla beraber dava açmada gecikme için haklı bir neden var ise sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay için de dava açılabilir. 

Boşanma davalarında önemli bir yeri olan anlaşmalı boşanma davası başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Babalık Davası Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Babalık davası veya babalığın tespiti davasında yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakabilir. 

Konuyla ilgili olabileceği düşüncesiyle boşanmada mal paylaşımı başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Babalık Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Babalığın tespiti davası zamanaşımı süresine tabi değildir. Üst bölümde de izah edildiği gibi hak düşürücü sürelere tabidir. Tabii ki anne ve çocuk için bu hak düşürücü süre farklılık göstermektedir. Bu konu ile ilgili açıklama üst bölümde yapılmıştır.

Babalık Davasının Etkileri Nelerdir?

Babalık davası neticesinde babalığa karar verilmesi halinde herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan çocuk nüfus kayıtlarında babanın soyadı ile babanın hanesine kayıt edilir. Çocuk ile anne arasındaki soybağı kurulur.

Aile Hukuku ile ilgili olan ve haklarınızı anlama anlamında önemli bir yeri bulunan evlilik sözleşmesi başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Dava sonucu babalığa karar verilmiş ise babadan veya mirasçılardan bir takım giderlerin karşılanması istenebilir. Bunlar; doğumdan kaynaklı giderler, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, gebelik  ve doğumun getirdiği diğer giderler talep edilebilir. Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. (TMK M. 304) Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Sonuç Olarak

Babalık davası çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesidir. Davayı anne veya çocuk açabilir. Dava hak düşürücü sürelere tabiidir. Anne için doğumdan itibaren 1 yıl çocuk için ise atanan kayyımın görevi tebliğ aldığı tarihten itibaren ise 1 yıldır. Eğer çocuğa kayyım atanmamış ise çocuğun ergen olmasından sonraki 1 yıl sürede yine dava açılması gerekir. Babalığın tespiti davası bir dizi hukuki işlemleri gerektirdiği, beraberinde başkaca davalara da sebebiyet vermesi göz önüne alınarak Ankara boşanma avukatı desteği ile hukuki yardım almak lehinize olacaktır.

Bek Partners Ankara avukat olarak uzman ve deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir. Hukuki konulardaki tecrübemizi ve hizmetlimizi web sitemizi ziyaret ederek daha iyi tanıyabilirsiniz.