yapı ruhsatı

Yapı Ruhsatı ve Ruhsata Aykırılık

Yapı ruhsatı, bir yapının inşa edilmesi veya yeniden yapılandırılması için resmi izin belgesidir. Yapı ruhsatı almak için öncelikle ilgili belediyeye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgeleri tamamlamanız ve proje detaylarını sunmanız gerekmektedir. Yapı ruhsatı, inşaat sürecinde yasal zorunluluk olduğu gibi, güvenlik ve yapı standartları açısından da büyük önem taşır. Yapı ruhsatı almadan yapılacak inşaatlar yasa dışı kabul edilir ve ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Yapı ruhsatı süreci, inşaat projenizin yasal zeminde ilerlemesi için hayati bir adımdır.

Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı ruhsatı nedir? Yapı ruhsatı, bir kişinin ya da kurumun, belirli bir alan üzerinde inşaat yapma iznini alması için gerekli olan resmi bir belgedir. Yapı ruhsatı almadan herhangi bir inşaat yapmak yasal değildir ve ciddi yaptırımlar beraberinde getirebilir.

İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için (26. maddede belirtilen istisna dışında) belediye veya valiliklerden  yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.

Yapı; karada ve suda, daimi veya geçici, resmi ve özel yeraltı ve yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareket ettirilebilen tesislerdir. Bina ise kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.

Yapı Ruhsatı Nereden Alınır?

Yapı ruhsatı nereden alınır? Yapı ruhsatı; imar kanunu kapsamına giren bütün yapılar için belediye veya valiliklerden alınabilir.

Yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu düzenlenmiştir. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar İmar Kanunu hükümlerine tabidir.

yapı ruhsatı nereden alınır
yapı ruhsatı nereden alınır

Kuruluş ve kişiler kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa ve parsellerde veya kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile imar mevzuatına uygun yapı yapabilirler.

Yapı Ruhsatı Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir?

Yapı ruhsatı gerektirmeyen durumlar nelerdir? Yapı ruhsatı almayı gerektirmeyen durumlar; Derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.

yapı ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir
yapı ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir

Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir? Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeler; dilekçe, tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları,  röperli veya yoksa, ebatlı krokidir.  

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yapı ruhsatı nasıl alınır? Yapı ruhsatı almak için öncelikle yapı yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilmelidir. Dilekçe ekinde yukarıda sayılan belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir.

Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak  Yapıya Başlanılması Durumunda Ne Olur?

İmar Kanunu hükümlerine göre (ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç) ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu durumun öğrenilmesi üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır.

Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür; belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılması Durumunda İmar Para Cezası

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, İmar Kanunu’nun 42. maddesinde belirtilen şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır.

Bek Partners, Ankara avukat olarak, idare hukuku konusunda ve yapı ruhsatları ve imar para cezalarına itiraz konusunda uzman bir kadro ile çalışmaktadır.

İdarelerce Tesis Edilen Yıkım ve İmar Para Cezası Verilmesi İşlemlerine Karşı Ne Yapılabilir?

İdarelerce tesis edilen yıkım ve imar para cezası verilmesi işlemlerinin hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa idare mahkemesinde işlemlerin iptali istemiyle dava açılabilir. Yıkım işlemi tesis edildikten sonra geriye dönüşü zor ve imkansız olması nedeniyle mahkemeden dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararı verilmesi için talepte bulunulabilir. Hatta çok acil durumlarda savunma alınmadan yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak mümkündür.

Bu yazımız ile birlikte imar planı başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz. 

Yıkım ve İmar Para Cezasının İptali İstemiyle Nerede Dava Açılmalıdır?

Yıkım ve İmar para cezası işlemleri taşınmaza ilişkin olduğundan  bu davalarda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirtilen genel yetki kuralı değil özel yetki kuralı geçerlidir. Davaya bakacak olan yetkili İdare Mahkemesi, taşınmazın bulunduğu yer İdare Mahkemesidir.

Yapı Ruhsatı Ne Zaman Alınır?

Yapı ruhsatı ne zaman alınır? Yapı ruhsatı, inşaatın başlamadan önce alınması gereken bir belgedir. İnşaata başlamadan önce yapının planı ve projesi hazırlanır ve buna uygun olarak yapı ruhsatı başvurusu yapılır. Yapı ruhsatı ne zaman alınır konusunda dikkate alınması gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

 • İnşaata başlamadan önce: Yapı ruhsatı, inşaatın başlamadan önce belediyeden alınmalıdır. Proje ve planların onaylanması ve gerekli izinlerin alınması zaman alabileceğinden, inşaata başlamadan önce yapı ruhsatı alınması önemlidir.
 • Yasal düzenlemelere uygunluk: Yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlamak yasal bir ihlaldir ve ciddi cezalara neden olabilir. Bu nedenle, inşaatın başlangıcından önce yapı ruhsatının alınması zorunludur.
 • Rötar riski: Yapı ruhsatı alınmadan başlanan bir inşaat, ruhsatın onaylanmaması durumunda durdurulabilir veya yıkım kararı alınabilir, bu da ciddi mali kayıplara neden olabilir.

Özetle, yapı ruhsatı, inşaatın başlamadan önce alınması gereken yasal bir belgedir. Bu belgenin zamanında alınması, yasal sorunların önüne geçmek ve inşaat sürecini düzenli bir şekilde ilerletmek açısından son derece önemlidir.

Yapı Ruhsatında Müteahhit Değişikliği Nasıl Yapılır?

Yapı ruhsatında müteahhit değişikliği, inşaat sürecinde bazen gerekebilecek bir durumdur. Eğer yapım sürecinde müteahhit değişikliği yapılması gerekiyorsa, belirli prosedürleri takip etmek önemlidir. İşte yapı ruhsatında müteahhit değişikliği nasıl yapılır, adım adım detaylarıyla:

Belediyeye Başvuru: Yapı ruhsatında müteahhit değişikliği yapmak istendiğinde, öncelikle proje sahibi veya yetkili temsilcisi belediyeye yazılı bir başvuru yapmalıdır. Bu başvuruda, mevcut müteahhittin kimliği, değişecek yeni müteahhittin kimliği ve diğer gerekli bilgiler yer almalıdır.

Proje Bilgilerinin Güncellenmesi: Belediye, yapı ruhsatında müteahhit değişikliği başvurusunu aldıktan sonra, proje bilgilerinin güncellenmesi gerekecektir. Bu kapsamda, yeni müteahhittin yetki ve sorumluluklarına dair detaylı bir plan sunulmalıdır.

Onay Süreci: Yapı ruhsatında müteahhit değişikliği başvurusu, belediye tarafından incelenir ve gerekli görülen durumlarda teknik ekibin de onayını alabilir.

Yukarıdaki adımları takip ederek yapı ruhsatında müteahhit değişikliği yapmak mümkündür. Ancak her belediyenin farklı prosedürleri olabileceğinden, ilgili belediyenin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşmak önemlidir. Yapı ruhsatı süreçleri oldukça detaylı olabileceğinden, uzman bir danışmanlık hizmetinden de faydalanılabilir. Bu süreçte yapı ruhsatı önemli bir belge olduğu için her adımın dikkatlice takip edilmesi, hatalı prosedürlerin önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir.

Yapı Ruhsatı Geçerlilik Süresi

Yapı ruhsatının geçerlilik süresi, inşaat projesinin tamamlanması için belirlenen süreyi ifade eder. Bu süre içerisinde inşaatın bitirilmesi ve belediyeye bildirilmesi gerekmektedir. Yapı ruhsatı aldıktan sonra geçerlilik süresine dikkat etmek oldukça önemlidir. İşte yapı ruhsatı geçerlilik süresine dair önemli detaylar:

Yapı Ruhsatı Geçerlilik Süresi: Yapı ruhsatı genellikle 2 ila 5 yıl arasında bir süre için geçerlidir. Belediyelerin yönetmeliklerine göre bu süre farklılık gösterebilir.

Uzatma Süreci: İnşaat sürecinin tamamlanamaması durumunda, yapı ruhsatının geçerlilik süresi uzatılabilir. Bunun için belediyeye resmi bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Yenileme Gerekliliği: Belirli bir süre içerisinde inşaatın tamamlanamaması durumunda yapı ruhsatı geçersiz hale gelebilir. Bu durumda yeniden yapı ruhsatı alınması gerekebilir.

Yapı ruhsatı geçerlilik süresine dikkat etmek, inşaat sürecini planlarken önemli bir ayrıntıdır. Projenin zamanında tamamlanması için bu süreci yakından takip etmek ve gerekli uzatma veya yenileme işlemlerini zamanında gerçekleştirmek oldukça önemlidir.

Bu süreçte profesyonel bir danışmanlık hizmeti almak, yapı ruhsatı geçerlilik süresi konusunda yaşanabilecek sorunları en aza indirmek adına faydalı olacaktır.

Geçici Yapı Ruhsatı Nedir

Geçici yapı ruhsatı, belirli bir süre için geçerli olan ve belirli koşullar altında inşaat faaliyetlerini yürütmek amacıyla verilen bir ruhsat türüdür. Genellikle acil durumlarda, kısa süreli etkinliklerde, tadilat çalışmalarında veya acil barınma ihtiyacı  durumlarında kullanılır. Geçici yapı ruhsatı, proje bazlı olarak alınabilir ve belirli bir süre için geçerlidir. Bu ruhsat türü, kalıcı yapılar yerine geçici olarak ihtiyaç duyulan yapıların inşası için verilir.

Geçici Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

 • Geçici yapı ruhsatı almak için öncelikle ilgili belediyenin yapı ruhsatı birimine başvuruda bulunulmalıdır.
 • Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.
 • Başvurunun kabul edilmesi durumunda, belirli bir süre için geçerli olacak ruhsat verilmektedir.

Geçici Yapı Ruhsatı için Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru formu
 • Proje ve kesin kabul olduğuna dair belgeler
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Kimlik fotokopisi

Geçici Yapı Ruhsatı Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Geçici yapı ruhsatı belirli bir süre için geçerli olduğundan, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.
 • Belirtilen süre dışında kullanılan geçici yapılar için yasal yaptırımlarla karşılaşılabilir.

Geçici yapı ruhsatı, belirli koşullar altında inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi için geçerli olan ve belirli süreli bir izin türüdür. Bu ruhsat, geçici yapıların yasal çerçevede inşa edilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Sonuç

İmar mevzuatına ilişkin davalar hukuki bilginin yanında teknik bilgi gerektiren davalardandır. Bu nedenle birçok davada keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gerekebilmektedir. Bu nedenle dava sürecini sağlıklı takip etmek adına hukuki yardım almak doğru olacaktır. Büromuzda çalışan İmar mevzuatında uzman hukukçu çalışanlarımızla size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Yapı ruhsatı ve imar para cezasını ilgilendiren konular konusunda uzman bir idare avukatı tarafından titizlikle takip edilmesi gereken davalardır.