internet üzerinden tehdit

Sosyal Medya ve İnternet Üzerinden Tehdit Suçu

Sosyal medya üzerinden işlen Tehdit suçu günümüzde sıkça karşılaşılan bir suç türüdür. Her internete girdiğimizde ve sosyal medya platformlarında dolaştığımızda bu suçun mağduru konumuna gelme ihtimalimiz söz konusudur. Bu sebeple bu konuda açıklık getirmek amacıyla bu makalemizde internet üzerinden tehdit suçunu ele alacağız.

Tehdit Suçunun Tanımı

Genel anlamda Tehdit suçu, meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir kötülüğün, mağdura karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir. Yani bir ihtimal söz konusudur. Tehdit suçu, haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bir kimseye bildirilmesi şeklinde oluşur.

Türk Ceza Kanunu Madde 106’ da, ‘Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ Denilmekle tehdit suçunun sınırları çizilmiştir. Buna göre, tehdit suçunun oluşması için gerekli eylemler;

Vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı düşüncesinin karşı tarafa bildirilmesidir. Bu saldırının karşı tarafın ya doğrudan kendisine ya da bir yakınına olması gerekecektir.

İlgili maddenin devamında ise ‘Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit…’ ifadesi geçmektedir. Diğer bir ifadeyle buradaki tehdit ‘vücut veya cinsel dokunulmazlığa’ değil bir kişinin ‘mal varlığına’ yöneliktir. Yani suçun konusunu mağdurun bedeni değil o kişinin malvarlığı oluşturacaktır.

Ayrıca hayat, vücut ve cinsel dokunulmazlığa yönelik tehditten farklı olarak malvarlığına yönelik tehditler sadece kişinin kendisine yöneltilebilir.

Tehdit Suçunun Cezası

Yukarıda bahsedilen ‘Vücut ve cinsel dokunulmazlığa yönelik saldırı’ düşüncesini ileten kişi 6 ay ile 2 yıl arasında bir cezayla cezalandırılır. Devamındaki tehdit türünde ise suçun faili hakkında altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Ancak bu ceza türü şikayete bağlıdır. Şikâyette bulunacak kişi suçun mağdurudur.

Kanun maddesinin devamında ise tehdit suçunun nitelikli hallerinden söz edilmiştir. Buna göre tehdidin;

  • Silahla,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Artık ceza 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezasına döndürülmüştür. Çünkü bu durumlar suçun mağduru olan tarafın kendisini savunmasını zorlaştırmış ve suçtan etkilenme oranını arttırarak suçtan gördüğü zararın derecesini yükseltmiştir.

İnternetten ve Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Tehdit Suçu

İnternet kullanımının giderek artması ile birlikte internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar da artmakta ve buna ilişkin belirsizlikler oluşmaktadır. Bu durumda bilişim hukuku kapsamında ele almakta ve suçun çözümü ile hukuki destek için bir bilişim avukatı ihtiyacı doğrumaktadır.  Zira internet çok geniş ve küresel bir alan olup suçun işlendiğinin ve suçlunun tespitini aşırı derecede zorlaştırmaktadır. Buna ilişkin kolluk güçlerine danışılarak zararların telafi edilmesi yoluna gidilebilir.

İnternetten tehdit suçunun oluşabilmesi için suçun failinin karşı tarafa ya onun bedenine ya da malvarlığına ilişkin bir saldıra bulunacağına dair bir beyanda bulunmalıdır. Bu beyan sözlü olabileceği gibi yazılı da olabilir. Facebook, İnstagram, Twittter ve bunlar gibi her türlü platformdan yapılacak bir saldırı tehdidi bu kapsamdadır. Örneğin, instagram üzerinden mesaj göndererek “seni bir daha o kızın yanında görürsem öldürürüm” demek internet üzerinden tehdit suçuna vücut verir. Burada karşı tarafın hayatına bir kast söz konusudur. Failin sosyal medya veya internet yoluyla mağdura yönelik “evini, arabanı yakarım” şeklinde sözler söylemesi halinde, tehdit suçunun TCK m.106/1-ikinci cümlede düzenlenen daha az cezayı gerektiren nitelikli hali meydana gelir. Bu durumda fail hakkında 1 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilebilir.

İnternet söylenen sözlerin tehdit suçu oluşturup oluşturmayacağı ise her olaya göre ayrı değerlendirilmelidir.

İnternetten Tehdit Suçu Nasıl İşlenir?

İnternetten veya sosyal medya üzerinden tehdit suçu ya bizzat mağdurun kendisine ya da bir yakınına olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Birinci halde suçun faili, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda doğrudan birini hedef gösterebileceği gibi mesaj veya e-posta yoluyla da mağdura tehdit içeren iletilerde bulunabilir.

İkinci halde ise fail, iletme kastı ile hareket ederek tehdit içeren sözleri gıyapta söylemektedir. O kişinin kardeşi, annesi, babası üzerinden yapacağı her türlü tehdit bu kapsamdadır.

İnternet Üzerinden Tehdit Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır? Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İnternet üzerinden tehdit suçunun temel şekli, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlardan değildir. Soruşturma, savcılık tarafından resen yapılacaktır. Mağdurun şikâyetten vazgeçmesiyle, kamu davası düşmez.

İnternet üzerinden tehdit suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli temel şekli şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. Suçun mağduru, tehdit edeni ve tehdidi öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybeder. Şikayet hakkı, en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır.

İnternet üzerinden tehdit suçunun TCK m.106/2’de düzenlenen daha fazla cezayı gerektiren nitelikli şekli de takibi şikayete tabi değildir.

Suçun dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Fail hakkında, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıl içinde soruşturma başlatılmalıdır. Aksi halde suç dava zamanaşımına uğrar.

Suçun Nitelikli Halleri

İnternet üzerinden tehdit suçunun ‘Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması’ suretiyle işlenmiş olması ilgili maddede nitelikli hal olarak sayılmış ve cezayı artıracağı söylenmiştir. Peki kişinin kendini tanınmayacak bir hale koyması ne demektir? Bu suçun fiziki olarak işlenmesi halinde failin yüzüne bir maske takarak mağdura tehditlerde bulunması nitelikli hal sayılır. Zira fail kendisini tanınmaz kılarak cezadan kurtulmayı planlamaktadır. Aynı suçun internet üzerinden işlenmesinde ise artık yöntemler değişecektir. Örneğin failin VPN yoluyla IP adresini gizlemesi belirsizliğe temel oluşturur. Ya da sosyal medya üzerinde yapılan tehditlerde failin bir fake hesap kullanması nitelikli halin mevcudiyetine ilişkin kanaat oluşturur.

Bir diğer nitelikli hal ise suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesidir.Örneğin bir whatsapp veya facebook grubunda birden fazla kişinin aynı anda, birlikte hareket ederek başka bir kişiye yönelik hakaretlerde bulunması bu durumun en bariz örneğidir.

İnternetten Tehdit Suçunun İspatı

Hakaret suçunun ispatı için özel bir delil, yol öngörülmemiştir. Kural olarak ispat için hukuka aykırı olarak elde edilen deliller dikkate alınmaz. Ancak, başkaca bir delil elde etme olanağının bulunmaması halinde kişinin rızası olmaksızın gerçekleştirilen ses kayıtlarının delil değeri kazanması mümkün hale gelebilir.Bu açıdan internetten işlenen hakaret suçunda mağdur olan kişi, ekran görüntüleri, ses kayıtları vb. somut delillerle mağduriyetini ispat edebilecektir. Twitter, instagram, facebook gibi şirketler kullanıcıların IP adreslerini soruşturma makamlarıyla paylaştıkları için faillerin IP adreslerine ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Kişilerin kendi gayretleriyle delil toplaması daha isabetli olacaktır.

İnternetten Tehdit Suçuyla İlgili Yargıtay Kararları

Facebook Üzerinden Sair Tehdit Suçu

Sanığın facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinden katılana gönderdiği mesajın TCK’nın 106/1.2 cümlesi kapsamında sair tehdit niteliğinde olduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2021/12895 ).

Sanıklar … ve …‘ün katılan …‘e facebook üzerinden mesaj atmak suretiyle birlikte tehdit ettiklerinin kabul edilmesi karşısında, eylemin TCK’nın 106/2-c maddesinde gösterilen tehdit suçunu oluşturmayacağı, TCK’nın 106/1-2. cümlesi kapsamındaki tehdit suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suçun vasıflandırılmasında hataya düşülerek, yazılı şekilde hükümler kurulması bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2021/4541).

İletme Kastıyla Facebook Mesajı Üzerinden Tehdit Suçu

Tehdit suçunun oluşabilmesi için tehdit oluşturan sözlerin ya mağdura karşı söylenmesi ya da iletme kastı taşıyan fail tarafından mağdura iletmesi muhtemel bir kişiye karşı söylenmesi gerektiği, yargılama konusu olayda sanığın, temyiz dışı müşteki … ile Facebook isimli internet sitesi üzerinden konuşurken müşteki …‘u kastederek, onun gıyabında “ben vuracağım onu, o lafları yedireceğim ona” dediğinin ve bu hususun müşteki tarafından anılan Facebook hesabına izinsiz olarak girilmesi sonucu öğrenildiğinin iddia ve kabul edilmesi karşısında; bu sözlerin muhataba iletme kastı ile söylenip söylenmediği tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2019/18023).

Twitter Üzerinden Tehdit Suçunun Araştırılması

Sanığın aşamalardaki savunmalarında Twitter adresinin kendisine ait olmadığını beyan etmesi karşısında, suça konu paylaşımın yapıldığı hesabın kime ait olduğunun tespiti için, sosyal paylaşım sitesinin yer sağlayıcısı olan şirketten, tespit edilen mesajın ne zaman ve hangi IP numarasından geldiğinin öğrenilmesi, daha sonra da tespit edilecek IP numarasının kime ait olduğunun araştırılması gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeyle mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2021/12536).

Whatsapp Üzerinden Tehdit Suçu

CMK’nın 170/2. maddesine göre kamu davası açılabilmesi için soruşturma aşamasında toplanan delillere göre suçun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması gerekir. Cumhuriyet Savcısı, soruşturma sonucunda elde edilen delilleri değerlendirerek kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe olup olmadığını takdir edecektir. Somut olayda; şüphelinin kullandığı telefon hattından, şikayetçinin kullandığı hatta, hem sms hem de whatsapp yoluyla gönderilen tehdit ve hakaret içerir mesajlara ait dökümler dosyada yer almaktadır. Bu mesajlar dikkate alındığında, şüpheli hakkında isnad edilen suçlardan dolayı kamu davası açılması için yeterli şüphenin mevcut olduğu, mahkemenin iddianamenin iadesine konu ettiği ses kaydının suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan delil niteliğinde bulunmadığı anlaşılmaktadır (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2018/467).

Sonuç

İnternet üzerinden tehdit suçunun temel şekli, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlardan değildir. Soruşturma, savcılık tarafından resen yapılacaktır. Suçun mağduru olan kişi bu süreçte elindeki delilleri ortaya koyup savcılıkla işbirliği içerisinde olarak zararların giderilmesinde aktif rol alabilir. Bugün internet üzerinden yaptığımız bir paylaşımdan ötürü suçun mağduru veya faili olmak mümkündür. Bu nedenle öncelikle bir ceza avukatı desteği ile yola çıkmak yararınıza olacaktır. Eğer istenilen sonuca ulaşılamazsa yetkin bir avukat ile iletişime geçebilir ve mağduriyetinizin giderilmesini bizden de talep edebilirsiniz.

 

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir